Skip to content

For Married Doctress (2020) 替嫁医女

For Married Doctress (2020)
Other Title: 替嫁医女 / Ti Jia Gong Zhu / The Wrong Royal Bride / 替嫁公主 / Ti Jia Yi Nv / 替嫁公主 (Ti Jia Gong Zhu) / The Wrong Royal Bride

Genres: drama, Historical, Romance
Episodes: 
24
Country: 
China
Director: 
Yang Xiao Bo
Writer: 
Network: 
iQiyi
Release Date: 
Jul 10, 2020 – Jul 24, 2020
Related Show:
Ti Jia Gong Zhu (替嫁公主) by Kong Kong (空空)

Cast:

 • Merxat as Yuwen Yong
 • Gong Mi as Liu Qing
 • Zhang Yong Bo as Yuwen Zhao
 • Wang Wan Zhong as Tang Wan
 • Li Fan Kai as Dugu Cheng
 • Qiao Xi as Yue Ya’er
 • Liu Ze Ning as Bi Dayong
 • Yuan Jia Huan as Huo Yi
 • Xin Shi Qi as Yan Anling
 • Li Yi as Zhao Cai’er
 • Gao Zhong Yu as Min’er
 • Shi Yu Feng as Nanny Rong
 • Zhang Xiao Yue as Qing Mei
 • Qu Ze Qiang as Xiao Sanzi
 • Fei Li Qi as Chen Ge
 • Wei Chen Yu as Chen Yu
 • Wang Mian as Lin Chuan
 • Pan Cheng Zhi as Gao Chao
 • Zhang Yu (2) as Liu Yuan
 • Li Feng Qian as Wu Wanqiu
 • Yang Chen as Lan Dong
 • Chen Jia Jun (2) as Yang Han
 • Miao Jie as Minister Yang
 • Yu Cheng Qun as Minister Yuan
 • Qin Jin as Chang Degui
 • Kun Xin as Yuan Fugui
 • Chen Zhong Zhi as Dugu Housekeeper
 • Shi Qiang as Li Mu
 • Wang Jian Bing as Yan Zheng
 • Qu Yang as Guo Zhun
 • Zhu Xin Fan as Wu Da
 • Chen Ying (2) as Madame Liu
 • Zhang Zhen Fu as Uncle Xu
 • Mu Yang as Magistrate
 • Chen Xian Min as Zhang Wu
 • Bai Jin Cheng as Teacher Chen
 • Ren Xun as Shen Simiao
 • Min Nan as Du Zhong
 • Qiu Zi Jian as Dang Gui
 • Zhou Hong Yu as Huang Min
 • Cheng Cheng (1973) as Bai Xiaosheng
 • Liu Xin Qi (actor) as Xiao Tuzi
 • Liu Xiao Yu as Yang Wei
 • Qiu Xiang as Er Jianiang
 • Ma Ming Liang as Physician Cao
 • Ding Hong as Housekeeper Yuan
 • Zhang Wen Hao as Shopkeeper
 • He Jian Chao as Jewelry Shopkeeper
 • Lu Yang (actor) as Guo Anrou
 • Qin Yuan as Eunuch Li
 • Li Peng Fei as Xiang Dingkun
 • Ge Jia Xing as Execution Officer

Synopsis:
Liu Qing, daughter of a powerful official, is forced to assume the identity of the princess as she is married off to Yuwen Yong, the King of Zhou, who in reality is a puppet figurehead who holds no power.

The web drama “Marrying a Princess for Married” is a TV series adapted from the history of the Southern and Northern Dynasties. The original novel is written by the author Kongkong. It is reported that the play was officially released on June 15, 2018, starring Mire and Gongmi. This time Gongmi played the heroine “Liu Jing” in the play. She was originally the daughter of Tai Fu Chen. She had been practicing medicine since she was a child. She was forced to replace Princess Chen Guo and pro-Da Zhou for the family. Mire plays the male protagonist Yu Wenyong, the emperor of the Great Zhou Dynasty. After he succeeded to the throne, the imperial power was withered and survived in the cracks due to the imperial power. In order to seize power, he kept a low profile and pretended to be a pig and eat a tiger. In the beginning, Yuwen Yonghe Liu …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: