Skip to content

Immortal Samsara: Part 1 (2022) 沉香如屑

Immortal Samsara: Part 1 (2022)
Other Title: 沉香如屑, Agarwood Like Chips , Agarwood Like Crumbs , Chen Xiang Ru Xie

Genres: Historical, Romance, Wuxia, Fantasy
Episodes: 
40
Country:
 China
Director: 
Guo Hu, Ren Hai Tao
Writer: 
Zhang Yuan Ang, Bai Yi Cong
Network:
 Youku
Release Date: 
Jul, 2022
Related Show:

Cast:

 • Yang Zi as Yan Dan
 • Cheng Yi as Ying Yuan / Tang Zhou
 • Zhang Rui as Yu Mo
 • Meng Zi Yi as Zhi Xi
 • Zhu Yong Teng as Heavenly Emperor
 • Fu Fang Jun as Xuan Xiang / Liu Weiyang
 • Yu Kai Ning as Ying Deng
 • Li Xin Ze as Huan Qin
 • Han Cheng Yu as Pei Luo
 • He Zhong Hua as Immortal Lord Bei Ming
 • Hou Meng Yao as Tao Ziqi
 • Sun Ze Yuan as Zi Lin
 • Yang Xi Zi as Lin Niang
 • Zhang Zhi Xi as Ran Qing
 • Xia Zhi Yuan as Lv Ming
 • Liu Meng Meng as Jiang Chen
 • Zhang Tian Yang as Zhang Yi
 • Zhao Wen Hao as Ren Hun Sword
 • Li Meng Xiao as Dan Shu
 • Zhong Qi as Fu Shuang
 • Liu Guan Xiang
 • Wang Jian Xin as Dragon King of the Eastern Sea
 • Yue Yao Li as Leader of Fox Tribe
 • Xie Ning
 • Li Yu as Marshal Huo De
 • Zhu Li Lan as Chao Lan

Synopsis:

Yan Dan is the sole descendant of the ancient tribe the Four-Leaved Scorpion. Yan Dan’s entire being is a treasure trove of medicines. She and twin sister Zhi Xi transformed into human form a century before while attending the Queen Mother’s Feast, but Yan Dan faced the greatest trial of her life – the love trial. Falling in love with Lord Ying Yuan resulted in her wasting the following 800 years forgetting him. Such a high price to pay!

Now the supportive Yu Mo enters her life, encouraging her daily to perform good deeds. While punishing evil, they encounter Lord Ying Yuan’s current reincarnation, Tang Zhou, the demon hunter. They assist Tang Zhou in his quest to locate the four ancient artifacts, uncovering an even more mysterious secret. Can the trio find the evidence they need despite the dangers?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: