Skip to content

Unique Lady 2 (2020) 绝世千金完结篇

Unique Lady 2 (2020)
Other Title: 绝世千金完结篇, Lust for Gold 2 , Unique Lady: Season 2 , Jueshi Qianjin 2 , Hao Se Qian Jin , Jue Shi Qian Jin Wan Jie Pian , Jue Shi Qian Jin Di San Ji , 好色千金 , 绝世千金2 , 绝世千金 第三季, 絕世千金完結篇

Genres: Historical, Comedy, Romance, Fantasy
Episodes:
 27
Country: 
China
Director: 
Lin He Long
Writer: 
Wang Tian Chu
Network:
 iQiyi
Release Date: 
Dec 19, 2020
Related Show:
Unique Lady: Part 2, Unique Lady

Cast:

 • Zheng Qiu Hong as Lin Luojing
 • Gong Jun‎ as Zhong Wumei
 • Fang Yi Lun as Liu Xiuwen
 • Yu Kai Ning as Jiang Xuanyu
 • Zhu Yun Long as Hua Chiying
 • Liu Ting Yu as Hua Yingyun
 • Li Ting Zhe as Zhong Shili
 • Yi Sha as Xi Que
 • Qiu Hao Xuan as Jin Chen
 • Liu Tian Bao as Zhang Ji
 • Mi Liang as Su Yiyi
 • Wang Yi as Wen Ruyu
 • Lin Zhi Yi as Zhong Ziyu
 • Ye Shu Yu as Xiao Yu
 • Wang Hui Xin as Tang Meng
 • Han Xiu Yi as Prime Minister

Synopsis:
Lin Luo Jing traveled to the Shengyuan dynasty in the game. To return to the real world, she had to find her true love to brush his favor before leaving the game. In the life of the domineering prince Zhong Wu Mei, Lin Luo Jing’s personal bodyguard Liu Xiu Wen actually turned into a Prince of Persia and returned to Sheng Jing, vowing to compete with Zhong Wu Mei. Although Jiang Xuan Yu married Tang Meng, did he put down his feelings for Lin Luo Jing? This implies that there is an internal and external struggle, in the face of challenge and danger after another, “the peerless one thousand Jin Lin Luo Jing,” what will happen to face it.

Episode Lists:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: