Skip to content

Ancient Love Poetry (2021) 千古玦尘

Ancient Love Poetry (2020)
Other Title: 千古玦尘, Qian Gu Jue Chen

Genres: drama, Xianxia, romance
Episodes:
48
Country:
China
Director:
Yin Tao, Li Cai
Writer:
Rao Jun, Li Zhen Ru, Xing Ling
Network:
Tencent
Release Date:
2021
Related Show:
read more

Cast:

 • Zhou Dong Yu as Shang Gu / Hou Chi
 • Xu Kai as Bai Jue / Qing Xiu / Bai Xuan
 • Zhang Jia Ni as Wu Huan
 • Liu Xue Yi as Tian Qi
 • Li Ze Feng as Zhi Yang
 • Lai Yi as Gu Jun
 • Luo Qiu Yun as Yue Mi
 • Zhang Ya Qin as Feng Ran
 • Fu Xin Bo as Mu Guang
 • Huang Jue as Sen Jian
 • Zhang Yun Long as Jing Jian
 • Zhang Xiao Chen as Xuan Yi
 • Zhong Qi as Jing Zhao
 • Liu Meng Meng as Xue Ying
 • Hao Shuai as Jing Yang
 • Fan Jin Wei as Mo Yu
 • Dai Si as Chang Qin
 • Lu Hong as Sen Yu
 • Hani Kezi as Feng Yan
 • Ren Hao as Wu Xi
 • Gao Han as Chang Que
 • Ling Chao as Jia Ye
 • Lu Peng as Zi Han
 • Huang Yi as Hong Ri

Synopsis:
Shang Gu is the head of the four real immortals in the ancient world and the only one with pure essence energy. Because of a trial 60,000 years ago, she chose to sacrifice herself and fell into a deep sleep. She returns with another identity – Qingchi Palace’s High Immortal. Despite being a high immortal, her powers are weak. Along with the loss of her former identity and powers, she also loses her memories.

However, her former lover Bai Jue never forgot about her. He was the one who willingly sacrificed his reincarnation for her eternal life, and who waited for her for 60,000 years. When his soul dissipated, she vows to wait for him forever.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: