Skip to content

My Best Friend’s Story (2020) 流金岁月

My Best Friend’s Story (2020)
Other Title: 流金岁月, 流金岁月, Last Romance , Liu Jin Sui Yue , Lau Gam Seui Yut , 流金歲月

Genres: Friendship, Historical, Romance, Drama
Episodes:
 38
Country: 
China
Director: 
Shen Yan
Writer: 
Qin Wen
Network: 
CCTV, iQiyi
Release Date: 
Dec 28, 2020 – Jan 15, 2021
Related Show:
Liu Jin Sui Yue (流金岁月) by Yi Shu

Cast:

 • Liu Shi Shi as Jiang Nansun
 • Han Xi Tong as Jiang Nansun (young)
 • Ni Ni as Zhu Suosuo
 • Yang Ke Xin as Zhu Suosuo (young)
 • Dong Zi Jian as Xie Hongzu
 • Tian Yu as Fan Jingang
 • Wang Xiao as Yang Ke
 • Yang You Ning as Wang Yongzheng
 • Yang Le as Zhang Anren
 • Chen Dao Ming as Ye Jinyan
 • Yuan Quan as Xia Qian
 • He Hong Shan as Yuan Yuan
 • Wu Yue as Qi Xin
 • Yu Xiao Wei as Li Yifan
 • Zhang Chen Guang as Mr. Jiang
 • Wang Lin as Xie Jianan
 • Yang Xin Ming as Professor Dong
 • Tan Kai as Zhu Suosuo’s father
 • Wu Yan Shu as Granny Jiang
 • Guo Yang as Li Lian
 • Wu Yu Fang as Mrs. Jiang
 • Wang Yuan Da as Xiao He
 • Qu Zhe Ming as Luo Jiaming
 • Shi An as Li Ang
 • Hou Chang Rong as Uncle

Synopsis:
Set in the 20th century Shanghai, it revolves around two women with different backgrounds and personalities who forge a deep friendship as they support each other through hard times in life. Zhu Suo Suo is born into poverty and is taken in by Jiang Nan Sun’s family.

From then on, the two women became close friends. After they stepped out into society, Zhu Suo Suo quickly made a name for herself in the workforce with her talents and exemplary performance. Jiang Nan Sun continues to pursue academics, earning a reputation as an intellect. However, the Jiang family later met with trouble and fell into despair. Zhu Suo Suo helps Jiang Nan Sun settle into the workforce, by assisting her with living accommodations and work opportunities. With her hard work and knowledge, Jiang Nan Sun gradually transforms into an outstanding white-collar lady.

Episode Lists:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: