Skip to content

The Legend of Qin 秦时明月 (2017)

The Legend of Qin
Also known as:  秦时明月 / Qin Shi Ming Yue

Genre: Wuxia, history, drama
Episodes: 54
Country: China
Director: Lee Kwok Lap
Writer: (anime) The Legend of Qin by Robin Shen 沈乐平
Network: Hunan TV
Release Date: Nov 29, 2015
Related Show: The King’s Woman

Cast:

 • Jiang Jin Fu as Jing Tian Ming
 • Wu Ze Jin Xi as child Jing Tian Ming
 • Hu Bing Qing as Gao Yue
 • Liu Chu Tian as child Gao Yue
 • Qin Jun Jie as Xiang Shao Yu
 • Li Qian Li (李乾立) as younger Xiang Yu
 • Michelle Chen as Duanmu Rong
 • Canti Lau as Mohist Leader
 • Geng Le as Jing Ke
 • Wang Chun Yuan as Ban Da Shi
 • Wang Yan Lin as Dong Guo Zhi
 • Zuo Jin Zhu (左金珠) as Fan Kuai
 • Ding Yu Chen as Zhang Liang
 • Su Mao as Six-Fingered Black Mask
 • Lu Yi as Ge Nie
 • Sun Yi Zhou as Wei Zhuang
 • Gong Fang Ming (公方敏) as Elder Bao/Yan Chun Jun
 • Sui Yong Liang as Gao Jian Li
 • Gong Bei Bi (龚蓓苾) as Xue Nu
 • Gina Jin ‎as Chi Lian
 • Zhu Yu Shuo as child Chi Lian
 • Qu Ze Ming (曲哲明) as Bai Feng Huang
 • Song Xin Jiayi as Gu Niang
 • Guo Xu Wei as Black Jade Unicorn/Mo Yu Qi Lin
 • Zhang Lei as Zhao Gao / Dong Huang Tai Yi
 • Song Ning as Da Si Ming
 • Zhu Hong as Bi Hua/Su Ying/Moon Goddess
 • You Jing Ru as Shao Si Ming
 • Xiao Rong Sheng as King Zheng/Qin Shi Huang
 • Zhang Xiang (张翔) as Prince Fu Su
 • Wu Lei ‎as Zi Ying
 • Zhang Meng as Liji/Emperor’s concubine/Tian Ming’s mother
 • Yu Zi Kuan ‎(于子宽) as Li Si
 • Yao Yi Qi (姚一奇) as Prince Hu Hai

Synopsis:
This drama is an adaptation of Shen Leping’s 3D animation series “Qin Moon” which was based on the novel of the same name by Taiwanese writer and entrepreneur Wen Shiren. The drama recounts Jing Ke’s son “Jing Tian Ming”’s process of growing up to become world’s best hero.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: